ژل شستشوی صورت 200 میل یونی
ژل شستشوی صورت 200 میل یونی
ژل شستشوی صورت 200 میل یونی

ژل شستشوی صورت 200 میل یونی

ویژگی محصول
 • شماره مجوز/ پروانه بهداشت : 1203/ظ/21
 • شماره مجوز/ پروانه بهداشت : 1203/ظ/21
 • حجم : 200 میلی لیتر
 • حجم : 200 میلی لیتر
 • بهترین روش مصرف : بعد از پاک کردن ارایش صورت را آب زده و با مقدار مناسبی ژل شستشو نمایید
 • بهترین روش مصرف : بعد از پاک کردن ارایش صورت را آب زده و با مقدار مناسبی ژل شستشو نمایید
 • جنس بسته بندی : پلاستیک
 • جنس بسته بندی : پلاستیک
 • بسته بندی قابل بازیافت : خیر
 • بسته بندی قابل بازیافت : خیر
 • نام محصول : ژل شستشوی صورت 200 میل یونی
 • نام محصول : ژل شستشوی صورت 200 میل یونی
 • سایر ویژگی ها : فاقد پارابن و الکل,حاوی ویتامین دانه
 • سایر ویژگی ها : فاقد پارابن و الکل,حاوی ویتامین دانه
توضیحات محصول

معرفی ژل شستشوی صورت 200 میل یونی: پوست صورت یکی از مهم ترین بخش های صورت است و مراقبت از آن در اولویت قرار دارد. از زمانی که بیدار می شوید تا به هنگام خواب، پوست صورت، در معرض آلودگی های محیطی قرار می گیرد. اگر آرایش می کنید پوست به مراتب نیاز بیشتری به پاک کردن و تمیز کردن دارد. این نیاز با استفاده از ژل های شستشوی صورت برطرف می شود. یکی از این ژل های خوب و به صرفه ژل شستشوی صورت 200 میل یونی است. در این ژل وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ داﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ژل روی ﺻﻮرت ﺑﺎز ﺷﺪه و اﺛﺮات ﻣﻐﺬی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ. پوست شما بعد از شستن شاداب و نرم خواهد شد و هیچ اثری از آلودگی و آرایش بر روی پوست باقی نخواهد ماند. این ژل مخصوص پوست های خشک و حساس است و برای این نوع پوستی به بازار ارائه شده است. در هر زمان در طول روز از این ژل می توانید استفاده کنید. ویژگی های ژل شستشوی صورت 200 میل یونی: ﺣﺎوی ﻋﺼﺎره ی ﮐﺎﻟﻨﺪوﻻ یونی سوت EG-28 آرام ﺑﺨﺶ پوست ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﭘﻮﺳﺖ دارای عصاره ی آﻟﻮﺋﻪ ورا حاوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E خواص ژل شستشوی صورت 200 میل یونی: ﺷﻮﯾﻨﺪه ی ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻧﺤﻮه و ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف خواص ژل شستشوی صورت 200 میل یونی: ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﺎ آب ﺧﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از ژل را روي ﮐﻒ دﺳﺖ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ، ژل را ﺑﻪ ﺻﻮرت دوراﻧﯽ روي ﺻﻮرت ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ و ﺳﭙﺲ آﺑﮑﺸﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﺻﻼ آراﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎز ﻫﻢ روزاﻧﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد را از ﮔﺮدوﻏﺒﺎر، ﭼﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﯽ و ﺳﺎﯾﺮ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻮﯾﻨﺪه ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎك ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﺎداب و زﯾﺒﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ.