فوم شستشوی صورت 200 میل یونی
فوم شستشوی صورت 200 میل یونی

فوم شستشوی صورت 200 میل یونی

ریال۸۴۴٬۰۰۰
ویژگی محصول
 • شماره مجوز/ پروانه بهداشت : 1140/ظ/21
 • شماره مجوز/ پروانه بهداشت : 1140/ظ/21
 • بهترین روش مصرف : دست هایتان را کاملاً بشویید،صورت تان را با آب مرطوب کنید. دو یا سه بار پمپ فوم صورت را روی کف دست تان فشار دهید. سپس فوم را به صورت تان بمالید و با انگشتان دست آن را روی پوست صورت ماساژ دهید. در آخر فوم شست و شوی صورت را با آب از روی صورت پاک کنید.
 • بهترین روش مصرف : دست هایتان را کاملاً بشویید،صورت تان را با آب مرطوب کنید. دو یا سه بار پمپ فوم صورت را روی کف دست تان فشار دهید. سپس فوم را به صورت تان بمالید و با انگشتان دست آن را روی پوست صورت ماساژ دهید. در آخر فوم شست و شوی صورت را با آب از روی صورت پاک کنید.
 • مناسب برای نوع پوست : نرمال
 • مناسب برای نوع پوست : نرمال
 • بسته بندی قابل بازیافت : خیر
 • بسته بندی قابل بازیافت : خیر
 • نام محصول : فوم شستشوی صورت نرمال 200 میل یونی
 • نام محصول : فوم شستشوی صورت نرمال 200 میل یونی
 • مواد تشکیل دهنده (ترکیبات) : Destilled water, sodium Lauryl sarcosinate, sodium cocoamphodiacetate, sodium methyl cocoyl taurate, lauryl glucoside, C12-13 alkyl Lactate, allantoin, methyl gluceth-20, propyl gallate, gally glucoside, glycerine, sodium pyrrolidone carboxylate, ethylenediaminetetraacetic acid, triethanolamine, paraben free preservative, lactic acid, oat extract,aloe vera extract, fragrance
 • مواد تشکیل دهنده (ترکیبات) : Destilled water, sodium Lauryl sarcosinate, sodium cocoamphodiacetate, sodium methyl cocoyl taurate, lauryl glucoside, C12-13 alkyl Lactate, allantoin, methyl gluceth-20, propyl gallate, gally glucoside, glycerine, sodium pyrrolidone carboxylate, ethylenediaminetetraacetic acid, triethanolamine, paraben free preservative, lactic acid, oat extract,aloe vera extract, fragrance
توضیحات محصول

پوست صورت یکی از مهم ترین بخش های صورت است و مراقبت از آن در اولویت قرار دارد. از زمانی که بیدار می شوید تا به هنگام خواب، پوست صورت، در معرض آلودگی های محیطی قرار می گیرد. اگر آرایش می کنید پوست به مراتب نیاز بیشتری به پاک کردن و تمیز کردن دارد. این نیاز با استفاده از فوم های شستشوی صورت برطرف می شود. یکی از این فوم های خوب و به صرفه فوم شستشوی صورت 200 میل یونی است. پوست شما بعد از شستن شاداب و نرم خواهد شد و هیچ اثری از آلودگی و آرایش بر روی پوست باقی نخواهد ماند. از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﻓﻮم ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻒ ﭘﻤﭗ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮده و ﮐﻒ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮ آﺑﮑﺸﯽ ﺷﺪه و ﻟﺰﺟﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد. از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﻓﻮم ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻒ ﭘﻤﭗ ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮده و ﮐﻒ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮ آﺑﮑﺸﯽ ﺷﺪه و ﻟﺰﺟﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد. ویژگی ها و خواص فوم شستشوی صورت 200 میل یونی: ﺣﺎوی ﻋﺼﺎره ی ﺟﻮ ﻋﺼﺎره ی آﻟﻮﺋﻪ ورا آرام ﺑﺨﺶ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﭘﻮﺳﺖ یونی سوت EG-28 ﺧﻮاص ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه، ﺿﺪ ﭼﺮوک، آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان و ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ویژه پوست های ترکیبی تا معمولی ﻧﺤﻮه و ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف خواص فوم شستشوی صورت 200 میل یونی: ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت را ﺑﺎ آب ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻓﻮم را روي ﮐﻒ دﺳﺖ رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت دوراﻧﯽ روي ﺻﻮرت ﻣﺎﺳﺎژ دﻫﯿﺪ و ﺳﭙﺲ آﺑﮑﺸﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮروز ﺻﻮرﺗﺘﺎن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎك ﮐﻨﻨﺪه ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﺮاق، ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﺎداب ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯿﺪ.