نجات الهی افق کوروش تهران

افق کوروش | نجات الهی افق کوروش تهران

چای کله مورچه معطر هندوستان 450 گرمی کیمبال

۴۹۹٬۰۰۰ ريال

۵۷۰٬۲۰۰

12%

چای کله مورچه معطر هندوستان 450 گرمی کیمبال
چای عطری250 گرمی دوغزال

۹۹۹٬۰۰۰ ريال

چای عطری250 گرمی دوغزال
چای قرمز آسام طلاکوب 500 گرمی شهرزاد

۱٬۲۷۵٬۰۰۰ ريال

۱٬۶۱۹٬۰۰۰

21%

چای قرمز آسام طلاکوب 500 گرمی شهرزاد
چای هندوستان معطر 450 گرمی کیمبال

۷۹۹٬۰۰۰ ريال

۹۱۳٬۲۰۰

13%

چای هندوستان معطر 450 گرمی کیمبال
چای معطر مخصوص 500گرمی چای احمد

۱٬۷۴۹٬۰۰۰ ريال

چای معطر مخصوص 500گرمی چای احمد
چای ممتاز سیلان عطری 500 گرمی دوغزال

۱٬۷۴۹٬۰۰۰ ريال

چای ممتاز سیلان عطری 500 گرمی دوغزال
چای جعبه مقوایی ساده 100 گرمی دوغزال

۴۰۹٬۰۰۰ ريال

چای جعبه مقوایی ساده 100 گرمی دوغزال
چای سیلان معطر 450گرمی فامیلا

۱٬۴۹۹٬۹۰۰ ريال

چای سیلان معطر 450گرمی فامیلا
چای خارجه ارل گری طلاکوب باعطرترنج 500 گرمی شهرزاد

۱٬۲۷۵٬۰۰۰ ريال

۱٬۶۱۹٬۰۰۰

21%

چای خارجه ارل گری طلاکوب باعطرترنج 500 گرمی شهرزاد
چای کله مورچه معطر 450 گرمی بلوط

۵۹۹٬۰۰۰ ريال

۷۱۰٬۰۰۰

16%

چای کله مورچه معطر 450 گرمی بلوط
بلوار کشاورز اکالا تهران

اُمارکت | بلوار کشاورز اکالا تهران

چای سیاه لوز معطر 450 گرمی بلوط

۱٬۰۶۲٬۰۰۰ ريال

چای سیاه لوز معطر 450 گرمی بلوط
چای کله مورچه معطر 450 گرمی بلوط

۵۹۶٬۴۰۰ ريال

۷۱۰٬۰۰۰

16%

چای کله مورچه معطر 450 گرمی بلوط
چای هندوستان معطر 450 گرمی فامیلا

۱٬۳۴۹٬۹۰۰ ريال

چای هندوستان معطر 450 گرمی فامیلا
چای کیسه ای ساده بدون لفاف 25 عددی فامیلا

۱۷۵٬۰۰۰ ريال

چای کیسه ای ساده بدون لفاف 25 عددی فامیلا
چای هندوستان ساده 450 گرمی فامیلا

۱٬۵۷۹٬۹۰۰ ريال

چای هندوستان ساده 450 گرمی فامیلا
چای تی بگ نامبروان 25 عددی چای احمد

۲۱۷٬۵۶۰ ريال

۲۵۹٬۰۰۰

16%

چای تی بگ نامبروان 25 عددی چای احمد
چای تی بگ رویال لفافدار 50 عددی شهرزاد

۴۸۴٬۹۰۰ ريال

چای تی بگ رویال لفافدار 50 عددی شهرزاد
چای کیسه ای ساده لفاف دار  25 عددی فامیلا

۱۹۵٬۰۰۰ ريال

چای کیسه ای ساده لفاف دار 25 عددی فامیلا
چای خارجه ارل گری طلاکوب باعطرترنج 500 گرمی شهرزاد

۱٬۴۴۹٬۵۰۰ ريال

چای خارجه ارل گری طلاکوب باعطرترنج 500 گرمی شهرزاد
چای ایرانی ساده 350 گرمی بلوط

۳۷۰٬۰۰۰ ريال

چای ایرانی ساده 350 گرمی بلوط
اکالا بیزینس

اُبیزینس | اکالا بیزینس

چای کیسه ای ساده بدون لفاف 25 عددی بلوط

۱۵۲٬۱۰۰ ريال

۱۶۹٬۰۰۰

10%

چای کیسه ای ساده بدون لفاف 25 عددی بلوط
چای کله مورچه خالص کنیا 500 گرمی شهرزاد

۱٬۲۲۲٬۷۶۰ ريال

۱٬۳۸۹٬۵۰۰

12%

چای کله مورچه خالص کنیا 500 گرمی شهرزاد
چای سیلان مخصوص 500گرمی چای احمد

۱٬۵۷۴٬۱۰۰ ريال

۱٬۷۴۹٬۰۰۰

10%

چای سیلان مخصوص 500گرمی چای احمد
چای هندوستان معطر 450 گرمی فامیلا

۱٬۴۳۷٬۷۰۹ ريال

۱٬۵۷۹٬۹۰۰

9%

چای هندوستان معطر 450 گرمی فامیلا
چای سیاه لوز معطر 450 گرمی بلوط

۹۴۵٬۱۸۰ ريال

۱٬۰۶۲٬۰۰۰

11%

چای سیاه لوز معطر 450 گرمی بلوط
چای قرمز آسام طلاکوب 500 گرمی شهرزاد

۱٬۲۶۷٬۲۰۰ ريال

۱٬۴۴۰٬۰۰۰

12%

چای قرمز آسام طلاکوب 500 گرمی شهرزاد
چای خارجه ارل گری طلاکوب باعطرترنج 500 گرمی شهرزاد

۱٬۳۰۴٬۵۵۰ ريال

۱٬۴۴۹٬۵۰۰

10%

چای خارجه ارل گری طلاکوب باعطرترنج 500 گرمی شهرزاد
چای هندوستان 450 گرم اویلا

۱٬۱۳۹٬۹۰۰ ريال

چای هندوستان 450 گرم اویلا
چای سیلان معطر 450گرمی فامیلا

۱٬۴۳۷٬۷۰۹ ريال

۱٬۵۷۹٬۹۰۰

9%

چای سیلان معطر 450گرمی فامیلا
چای کله مورچه معطر 450 گرمی بلوط

۶۳۱٬۹۰۰ ريال

۷۱۰٬۰۰۰

11%

چای کله مورچه معطر 450 گرمی بلوط