90 کالا

سس کچاپ 460 گرمی کیمبال

۳۵۰٬۰۰۰ ريال

سس کچاپ 460 گرمی کیمبال
سس هزار جزیره 460 گرمی کیمبال

۵۸۵٬۰۰۰ ريال

سس هزار جزیره 460 گرمی کیمبال
سس سالاد هزار جزیره 420 گرمی فامیلا

۳۸۲٬۰۰۰ ريال

سس سالاد هزار جزیره 420 گرمی فامیلا
سس کچاپ موشکی 709 گرمی دلپذیر

۳۹۰٬۰۰۰ ريال

سس کچاپ موشکی 709 گرمی دلپذیر
سس سالاد هزار جزیره 454 گرمی دلپذیر

۴۸۰٬۰۰۰ ريال

سس سالاد هزار جزیره 454 گرمی دلپذیر
سس مایونز با چربی کاهش یافته 485 گرمی بهروز

۴۳۰٬۰۰۰ ريال

سس مایونز با چربی کاهش یافته 485 گرمی بهروز
سس فلفل قرمز 88 گرمی گلوریا

۱۹۸٬۰۰۰ ريال

۲۲۰٬۰۰۰

10%

سس فلفل قرمز 88 گرمی گلوریا
سس  شیشه ای فلفل تند 420 گرمی اصالت

۲۵۳٬۷۰۰ ريال

۲۹۵٬۰۰۰

14%

سس شیشه ای فلفل تند 420 گرمی اصالت
سس فلفل سبز 200 گرمی اصالت

۱۴۵٬۳۴۰ ريال

۱۶۹٬۰۰۰

14%

سس فلفل سبز 200 گرمی اصالت
سس کچاپ 410 گرمی بهروز

۲۳۹٬۰۰۰ ريال

سس کچاپ 410 گرمی بهروز
سس هزارجزیره 480 گرمی دلوسه

۴۲۶٬۰۰۰ ريال

سس هزارجزیره 480 گرمی دلوسه
سس فرانسوی 454 گرمی دلپذیر

۴۸۰٬۰۰۰ ريال

سس فرانسوی 454 گرمی دلپذیر
سس شیشه ای فلفل تند 80 گرمی اصالت

۱۱۹٬۵۴۰ ريال

۱۳۹٬۰۰۰

14%

سس شیشه ای فلفل تند 80 گرمی اصالت
سس مایونز موشکی  400 گرمی دلپذیر

۴۲۰٬۰۰۰ ريال

سس مایونز موشکی 400 گرمی دلپذیر
سس کچاپ موشکی 454 گرمی دلپذیر

۲۸۰٬۰۰۰ ريال

سس کچاپ موشکی 454 گرمی دلپذیر
سس کچاپ موشکی تند 454 گرمی دلپذیر

۳۱۰٬۰۰۰ ريال

سس کچاپ موشکی تند 454 گرمی دلپذیر
سس فلفل سیر 88 گرمی گلوریا

۲۲۵٬۰۰۰ ريال

۲۵۰٬۰۰۰

10%

سس فلفل سیر 88 گرمی گلوریا
سس  سزار 470گرمی دلپذیر

۴۷۰٬۰۰۰ ريال

سس سزار 470گرمی دلپذیر
سس مایونز964 گرمی دلپذیر

۹۸۵٬۰۰۰ ريال

سس مایونز964 گرمی دلپذیر
سس مایونز چربی کاهش یافته 1400 گرمی فامیلا

۱٬۳۳۰٬۰۰۰ ريال

سس مایونز چربی کاهش یافته 1400 گرمی فامیلا
سس مایونز با چربی کاهش یافته 240 گرمی بهروز

۲۱۶٬۸۰۰ ريال

۲۷۱٬۰۰۰

20%

سس مایونز با چربی کاهش یافته 240 گرمی بهروز
سس سزار 480 گرمی دلوسه

۵۷۶٬۰۰۰ ريال

سس سزار 480 گرمی دلوسه
سس فلفل تند 200 گرمی اصالت

۱۴۵٬۳۴۰ ريال

۱۶۹٬۰۰۰

14%

سس فلفل تند 200 گرمی اصالت
سس مایونز کم چرب 600 گرمی کیمبال

۸۱۵٬۰۰۰ ريال

سس مایونز کم چرب 600 گرمی کیمبال
سس کچاپ 660 گرمی بهروز

۳۲۵٬۰۰۰ ريال

سس کچاپ 660 گرمی بهروز
سس سالاد با سبزیجات معطر 440 گرمی بهروز

۴۲۰٬۰۰۰ ريال

سس سالاد با سبزیجات معطر 440 گرمی بهروز
سس مایونز  454 گرمی دلپذیر

۴۹۵٬۰۰۰ ريال

سس مایونز 454 گرمی دلپذیر
سس ماست 482 گرمی دلپذیر

۵۰۰٬۰۰۰ ريال

سس ماست 482 گرمی دلپذیر
سس فلفل سبز 500 گرمی گلوریا

۵۲۰٬۰۰۰ ريال

سس فلفل سبز 500 گرمی گلوریا
سس هزار جزیره 440 گرمی بهروز

۴۰۰٬۰۰۰ ريال

سس هزار جزیره 440 گرمی بهروز
سس فلفل سبز 88 گرمی گلوریا

۲۲۰٬۰۰۰ ريال

سس فلفل سبز 88 گرمی گلوریا
سس سالاد فرانسوی 460 گرمی کیمبال

۵۶۵٬۰۰۰ ريال

سس سالاد فرانسوی 460 گرمی کیمبال