فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

برنج ایرانی هاشمی معطر 4.5 کیلوگرمی فامیلا

۶٬۴۱۵٬۰۰۰ ريال

۶٬۴۳۵٬۰۰۰

برنج ایرانی هاشمی معطر 4.5 کیلوگرمی فامیلا
برنج دانه بلند هندی 10 کیلویی هم خوان

۴٬۰۱۲٬۰۰۰ ريال

۴٬۳۱۵٬۰۰۰

7%

برنج دانه بلند هندی 10 کیلویی هم خوان
	برنج ایرانی هاشمی درجه یک 2.5 کیلویی طبیعت

۲٬۸۹۰٬۰۰۰ ريال

۲٬۹۱۲٬۵۰۰

1%

برنج ایرانی هاشمی درجه یک 2.5 کیلویی طبیعت
برنج طارم معطر اعلاء 5 کیلوگرمی ساحل کنار

۵٬۸۱۱٬۰۰۰ ريال

۵٬۸۳۰٬۰۰۰

برنج طارم معطر اعلاء 5 کیلوگرمی ساحل کنار
برنج هاشمی لاشه معطر 5 کیلویی سفره

۲٬۶۶۵٬۰۰۰ ريال

۲٬۷۵۰٬۰۰۰

3%

برنج هاشمی لاشه معطر 5 کیلویی سفره
برنج سفید سوپرباسماتی 10کیلویی تایماز

۴٬۳۸۵٬۰۰۰ ريال

۴٬۴۳۰٬۰۰۰

1%

برنج سفید سوپرباسماتی 10کیلویی تایماز
برنج هاشمی ممتاز 4.5 کیلویی طبیعت

۵٬۲۱۰٬۰۰۰ ريال

۵٬۲۴۲٬۵۰۰

1%

برنج هاشمی ممتاز 4.5 کیلویی طبیعت
برنج هندی 10 کیلویی مژده

۴٬۵۰۸٬۰۰۰ ريال

۴٬۹۰۰٬۰۰۰

8%

برنج هندی 10 کیلویی مژده
برنج ایرانی هاشمی معطر 2.26 کیلوگرمی فامیلا

۳٬۲۲۱٬۰۰۰ ريال

۳٬۲۳۱٬۸۰۰

برنج ایرانی هاشمی معطر 2.26 کیلوگرمی فامیلا
برنج شیرودی 10 کیلویی سفره

۵٬۹۴۰٬۰۰۰ ريال

۶٬۰۰۰٬۰۰۰

1%

برنج شیرودی 10 کیلویی سفره
جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

برنج هندی 10 کیلویی مژده

۴٬۵۰۸٬۰۰۰ ريال

۴٬۹۰۰٬۰۰۰

8%

برنج هندی 10 کیلویی مژده
برنج پاکستانی سوپر باسماتی 10 کیلو گرمی طبیعت

۵٬۶۹۹٬۰۰۰ ريال

۵٬۹۸۰٬۰۰۰

5%

برنج پاکستانی سوپر باسماتی 10 کیلو گرمی طبیعت
برنج ایرانی هاشمی معطر 4.5 کیلوگرمی فامیلا

۶٬۴۱۵٬۰۰۰ ريال

۶٬۴۳۵٬۰۰۰

برنج ایرانی هاشمی معطر 4.5 کیلوگرمی فامیلا
	برنج ایرانی هاشمی درجه یک 2.5 کیلویی طبیعت

۲٬۸۹۰٬۰۰۰ ريال

۲٬۹۱۲٬۵۰۰

1%

برنج ایرانی هاشمی درجه یک 2.5 کیلویی طبیعت
برنج سفید سوپرباسماتی 10کیلویی تایماز

۴٬۳۸۵٬۰۰۰ ريال

۴٬۴۳۰٬۰۰۰

1%

برنج سفید سوپرباسماتی 10کیلویی تایماز
برنج طارم 2/5 کیلویی گل کنار

۲٬۶۳۹٬۰۰۰ ريال

۲٬۷۳۶٬۲۵۰

4%

برنج طارم 2/5 کیلویی گل کنار
برنج هاشمی لاشه معطر 5 کیلویی سفره

۲٬۶۶۵٬۰۰۰ ريال

۲٬۷۵۰٬۰۰۰

3%

برنج هاشمی لاشه معطر 5 کیلویی سفره
برنج طارم 5 کیلویی گل کنار

۵٬۲۵۳٬۶۰۰ ريال

۵٬۴۷۲٬۵۰۰

4%

برنج طارم 5 کیلویی گل کنار
برنج 4.5 کیلویی گلستان

۶٬۰۰۴٬۸۳۰ ريال

۶٬۷۴۷٬۰۰۰

11%

برنج 4.5 کیلویی گلستان
برنج ایرانی طارم معطر خالص 2260 گرمی فامیلا

۲٬۸۲۵٬۰۰۰ ريال

۲٬۸۳۴٬۰۴۰

برنج ایرانی طارم معطر خالص 2260 گرمی فامیلا
اُمارکت بلوار کشاورز تهران

اُمارکت بلوار کشاورز تهران

برنج هندی 10 کیلویی خوشبخت

۴٬۷۸۲٬۶۰۹ ريال

برنج هندی 10 کیلویی خوشبخت
برنج دمسیاه استخوانی 10 کیلوگرمی آقاجانیان

۱۳٬۵۵۰٬۰۰۰ ريال

برنج دمسیاه استخوانی 10 کیلوگرمی آقاجانیان
برنج طارم استخوانی درجه یک 5 کیلوگرمی آقاجانیان

۳٬۹۵۰٬۰۰۰ ريال

برنج طارم استخوانی درجه یک 5 کیلوگرمی آقاجانیان
برنج دمسیاه ممتاز 5 کیلوگرمی سمیز

۶٬۰۶۶٬۰۰۰ ريال

۶٬۷۴۰٬۰۰۰

10%

برنج دمسیاه ممتاز 5 کیلوگرمی سمیز
برنج طارم هاشمی ممتاز 10 کیلوگرمی سمیز

۱۳٬۸۰۰٬۰۰۰ ريال

برنج طارم هاشمی ممتاز 10 کیلوگرمی سمیز
برنج 1 کیلوئی گلستان

۱٬۴۹۹٬۹۰۰ ريال

برنج 1 کیلوئی گلستان
برنج دمسیاه استخوانی 5 کیلوگرمی آقاجانیان

۶٬۸۷۹٬۰۰۰ ريال

برنج دمسیاه استخوانی 5 کیلوگرمی آقاجانیان
برنج صدری هاشمی 5 کیلوگرمی آقاجانیان

۷٬۵۹۰٬۰۰۰ ريال

برنج صدری هاشمی 5 کیلوگرمی آقاجانیان
برنج صدری هاشمی 10 کیلوگرمی آقاجانیان

۱۳٬۸۸۰٬۰۰۰ ريال

برنج صدری هاشمی 10 کیلوگرمی آقاجانیان
برنج قهوه ای 1 کیلوگرمی پنگوئن

۱٬۳۵۰٬۰۰۰ ريال

برنج قهوه ای 1 کیلوگرمی پنگوئن
اُبیزینس

اُبیزینس

برنج ایرانی نیم دانه طارم 1 کیلویی گلستان

۶۴۹٬۰۰۰ ريال

برنج ایرانی نیم دانه طارم 1 کیلویی گلستان
برنج دمسیاه استخوانی 5 کیلوگرمی آقاجانیان

۶٬۰۵۳٬۵۲۰ ريال

۶٬۸۷۹٬۰۰۰

12%

برنج دمسیاه استخوانی 5 کیلوگرمی آقاجانیان
برنج هندی 10 کیلویی خوشبخت

۴٬۴۰۰٬۰۰۰ ريال

۴٬۷۸۲٬۶۰۹

8%

برنج هندی 10 کیلویی خوشبخت
برنج صدری هاشمی 5 کیلوگرمی آقاجانیان

۶٬۶۷۹٬۲۰۰ ريال

۷٬۵۹۰٬۰۰۰

12%

برنج صدری هاشمی 5 کیلوگرمی آقاجانیان
برنج کشت دوم 5 کیلوگرمی آقاجانیان

۶٬۲۵۶٬۸۰۰ ريال

۷٬۱۱۰٬۰۰۰

12%

برنج کشت دوم 5 کیلوگرمی آقاجانیان
برنج 4.5 کیلویی گلستان

۶٬۷۴۷٬۰۰۰ ريال

برنج 4.5 کیلویی گلستان
برنج 10 کیلویی سلام محسن

ناموجود

برنج 10 کیلویی سلام محسن
برنج دانه بلند هندی 10 کیلویی هم خوان

۳٬۶۳۰٬۰۰۰ ريال

برنج دانه بلند هندی 10 کیلویی هم خوان
برنج هندی  1121 باسماتی  10 کیلویی خوش نشا

۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ريال

برنج هندی 1121 باسماتی 10 کیلویی خوش نشا
برنج 1 کیلوئی گلستان

۱٬۴۹۹٬۹۰۰ ريال

برنج 1 کیلوئی گلستان