فروشگاه اُکالا

14 کالا

 جوجه کباب فسنجانی 800 گرمی پمینا

ناموجود

جوجه کباب فسنجانی 800 گرمی پمینا
جوجه کباب ساده 800گرمی سارونتا

ناموجود

جوجه کباب ساده 800گرمی سارونتا
جوجه کباب مرغ لاری نیمه آماده 900 گرمی کیمبال

ناموجود

جوجه کباب مرغ لاری نیمه آماده 900 گرمی کیمبال
جوجه کباب مرغ مکزیکی نیمه آماده 900 گرمی کیمبال

ناموجود

جوجه کباب مرغ مکزیکی نیمه آماده 900 گرمی کیمبال
 کباب ترش 800 گرمی پمینا

ناموجود

کباب ترش 800 گرمی پمینا
جوجه کباب مرغ زعفرانی نیمه آماده 900 گرمی کیمبال

ناموجود

جوجه کباب مرغ زعفرانی نیمه آماده 900 گرمی کیمبال
جوجه کباب زعفرانی800 گرمی پمینا

ناموجود

جوجه کباب زعفرانی800 گرمی پمینا
جوجه کباب سینه زعفرانی 900 گرمی مهیاپروتئین

ناموجود

جوجه کباب سینه زعفرانی 900 گرمی مهیاپروتئین
جوجه کباب لاری 800 گرمی پمینا

ناموجود

جوجه کباب لاری 800 گرمی پمینا
جوجه کباب مرغ سبزیجات نیمه آماده 900 گرمی کیمبال

ناموجود

جوجه کباب مرغ سبزیجات نیمه آماده 900 گرمی کیمبال
جوجه بی استخوان زعفرانی پویا پروتئین

ناموجود

جوجه بی استخوان زعفرانی پویا پروتئین
جوجه کباب زعفرانی 900 گرمی رزا

ناموجود

جوجه کباب زعفرانی 900 گرمی رزا
جوجه کباب ساده 900 گرمی رزا

ناموجود

جوجه کباب ساده 900 گرمی رزا
جوجه کباب ران مرغ 900 گرمی رزا

ناموجود

جوجه کباب ران مرغ 900 گرمی رزا