91 کالا

کنسرو خیارشور معمولی  660 گرم مکنزی

۳۹۰٬۰۰۰ ريال

کنسرو خیارشور معمولی 660 گرم مکنزی
کنسرو خیارشور ممتاز  660 گرم خوشبخت

۴۶۰٬۰۰۰ ريال

کنسرو خیارشور ممتاز 660 گرم خوشبخت
کنسرو خیارشور ممتاز 660 گرم مکنزی

۴۹۰٬۰۰۰ ريال

کنسرو خیارشور ممتاز 660 گرم مکنزی
کنسرو خیارشور معمولی 660 گرم خوشبخت

۳۹۰٬۰۰۰ ريال

کنسرو خیارشور معمولی 660 گرم خوشبخت
زیتون پر شده با مغز فلفل دلمه ای 460 گرمی فامیلا

۹۰۹٬۰۰۰ ريال

زیتون پر شده با مغز فلفل دلمه ای 460 گرمی فامیلا
خیارشور درجه یک 660 گرمی مکنزی

۳۸۰٬۰۰۰ ريال

خیارشور درجه یک 660 گرمی مکنزی
ترشی مخلوط ریز 660 گرمی اصالت

۲۴۵٬۱۰۰ ريال

۲۸۵٬۰۰۰

14%

ترشی مخلوط ریز 660 گرمی اصالت
زیتون معمولی با هسته 680 گرمی فامیلا

۵۹۴٬۱۵۰ ريال

۶۹۹٬۰۰۰

15%

زیتون معمولی با هسته 680 گرمی فامیلا
خیار شور ممتاز درب آسان باز شو 770 گرمی یک و یک

۴۳۰٬۰۰۰ ريال

خیار شور ممتاز درب آسان باز شو 770 گرمی یک و یک
ترشی مخلوط زیتون با فلفل دلمه 680 گرمی اصالت

۵۵۲٬۵۰۰ ريال

۶۵۰٬۰۰۰

15%

ترشی مخلوط زیتون با فلفل دلمه 680 گرمی اصالت
زیتون درشت با هسته 680 گرمی فامیلا

۶۴۵٬۱۵۰ ريال

۷۵۹٬۰۰۰

15%

زیتون درشت با هسته 680 گرمی فامیلا
خیارشور ویژه شیشه ای 750 گرمی دلوسه

۵۳۹٬۵۰۰ ريال

خیارشور ویژه شیشه ای 750 گرمی دلوسه
خیارشور ممتاز 630 گرمی بدر

۴۵۹٬۵۰۰ ريال

خیارشور ممتاز 630 گرمی بدر
خیارشور سوپر ویژه 660 گرمی یک و یک

۵۹۵٬۰۰۰ ريال

خیارشور سوپر ویژه 660 گرمی یک و یک
زیتون شور ویژه 660گرمی آرشیا

۹۸۰٬۰۰۰ ريال

زیتون شور ویژه 660گرمی آرشیا
خیارشور ممتاز 650 گرمی دلپذیر

۳۹۶٬۰۰۰ ريال

۴۴۰٬۰۰۰

10%

خیارشور ممتاز 650 گرمی دلپذیر
خیارشور درجه یک شیشه ای 650 گرمی دلپذیر

۳۸۰٬۰۰۰ ريال

خیارشور درجه یک شیشه ای 650 گرمی دلپذیر
خیار شور ویژه 670 گرمی برتر

۵۹۸٬۸۰۰ ريال

خیار شور ویژه 670 گرمی برتر
زیتون شور درشت با هسته 700 گرمی برتر

۹۹۵٬۹۰۰ ريال

زیتون شور درشت با هسته 700 گرمی برتر
زیتون شور بدون هسته 660 گرمی آرشیا

۹۵۳٬۷۰۰ ريال

۱٬۱۲۲٬۰۰۰

15%

زیتون شور بدون هسته 660 گرمی آرشیا
خیارشور ممتاز 1500گرمی اصالت

۷۹۵٬۰۰۰ ريال

خیارشور ممتاز 1500گرمی اصالت
ترشی لیته بندری تند 680 گرمی اصالت

۲۵۷٬۱۴۰ ريال

۲۹۹٬۰۰۰

14%

ترشی لیته بندری تند 680 گرمی اصالت
زیتون ورقه ای شده 660 گرمی فامیلا

۶۴۵٬۱۵۰ ريال

۷۵۹٬۰۰۰

15%

زیتون ورقه ای شده 660 گرمی فامیلا
کنسرو خیارشور سوپر ویژه 660 گرم خوشبخت

۵۶۰٬۰۰۰ ريال

کنسرو خیارشور سوپر ویژه 660 گرم خوشبخت
کنسرو خیارشور سوپر ویژه 660 گرم مکنزی

۵۶۰٬۰۰۰ ريال

کنسرو خیارشور سوپر ویژه 660 گرم مکنزی
زیتون بدون هسته درشت 650 گرمی فامیلا

۷۶۴٬۱۵۰ ريال

۸۹۹٬۰۰۰

15%

زیتون بدون هسته درشت 650 گرمی فامیلا
زیتون با هسته 650 گرمی بدر

۸۱۸٬۵۴۵ ريال

۸۹۹٬۵۰۰

9%

زیتون با هسته 650 گرمی بدر
ترشی لیته 630 گرمی بدر

۳۰۸٬۹۴۵ ريال

۳۳۹٬۵۰۰

9%

ترشی لیته 630 گرمی بدر
ترشی لیته بندری شیشه 630 گرمی بدر

۳۰۸٬۹۴۵ ريال

۳۳۹٬۵۰۰

9%

ترشی لیته بندری شیشه 630 گرمی بدر
خیار شور درجه یک 660 گرمی یک و یک

۳۹۰٬۰۰۰ ريال

خیار شور درجه یک 660 گرمی یک و یک
زیتون شور 700 گرمی برتر

۹۴۴٬۸۰۰ ريال

زیتون شور 700 گرمی برتر
خیار شور ممتاز 670 گرمی برتر

۴۹۸٬۰۰۰ ريال

خیار شور ممتاز 670 گرمی برتر