104 کالا

اسپاگتی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر

۱۱۹٬۰۰۰ ريال

۱۷۰٬۰۰۰

30%

اسپاگتی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر
ماکارونی فرمی پنه ریگاتی 500 گرمی زر

۱۷۸٬۲۰۰ ريال

۱۹۸٬۰۰۰

10%

ماکارونی فرمی پنه ریگاتی 500 گرمی زر
رشته آشی 400 گرمی زر

۱۷۵٬۵۰۰ ريال

۱۹۵٬۰۰۰

10%

رشته آشی 400 گرمی زر
ماکارونی پیگولی 500 گرمی زر

۱۹۸٬۰۰۰ ريال

ماکارونی پیگولی 500 گرمی زر
اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی زر

۲۱۶٬۰۰۰ ريال

۲۴۰٬۰۰۰

10%

اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی زر
ماکارونی فرمی شلز500 گرمی زر

۱۹۸٬۰۰۰ ريال

ماکارونی فرمی شلز500 گرمی زر
ماکارونی فرمی بریده 500 گرمی مانا

۱۹۸٬۰۰۰ ريال

ماکارونی فرمی بریده 500 گرمی مانا
اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی مانا

۲۴۰٬۰۰۰ ريال

اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی مانا
پاستا فرمی مته ای 500 گرمی زر

۱۸۲٬۱۶۰ ريال

۱۹۸٬۰۰۰

8%

پاستا فرمی مته ای 500 گرمی زر
ماکارونی 1.5 رشته ای 500 گرمی زر

۱۷۰٬۰۰۰ ريال

ماکارونی 1.5 رشته ای 500 گرمی زر
ماکارونی 2/8 غنی شده 500 گرمی تک ماکارون

۲۹۵٬۰۰۰ ريال

ماکارونی 2/8 غنی شده 500 گرمی تک ماکارون
لازانیا پیش پخت جعبه مقوایی 500گرمی زر

۴۸۵٬۰۰۰ ريال

لازانیا پیش پخت جعبه مقوایی 500گرمی زر
ماکارونی 1.7 رشته ای 500 گرمی

۱۷۰٬۰۰۰ ريال

ماکارونی 1.7 رشته ای 500 گرمی
اسپاگتی 1.7 رشته ای 700 گرمی زر

۲۲۰٬۸۰۰ ريال

۲۴۰٬۰۰۰

8%

اسپاگتی 1.7 رشته ای 700 گرمی زر
ماکارونی 2.5 رشته ای 500 گرمی زر

۱۷۰٬۰۰۰ ريال

ماکارونی 2.5 رشته ای 500 گرمی زر
ماکارونی فرمی فوسیلی 500 گرمی زر

۱۹۸٬۰۰۰ ريال

ماکارونی فرمی فوسیلی 500 گرمی زر
ماکارونی فرمی اسپریلا 500 گرمی مانا

۱۹۸٬۰۰۰ ريال

ماکارونی فرمی اسپریلا 500 گرمی مانا
ماکارونی فرمی سدانو 500 گرمی زر

۱۸۲٬۱۶۰ ريال

۱۹۸٬۰۰۰

8%

ماکارونی فرمی سدانو 500 گرمی زر
ماکارونی فرمی سیم تلفنی 500 گرمی مانا

۱۹۸٬۰۰۰ ريال

ماکارونی فرمی سیم تلفنی 500 گرمی مانا
پاستا پته بزرگ 500 گرمی مانا

۱۹۸٬۰۰۰ ريال

پاستا پته بزرگ 500 گرمی مانا
اسپاگتی 1.5 غنی شده 500 گرمی زر

۲۵۶٬۵۰۰ ريال

۲۸۵٬۰۰۰

10%

اسپاگتی 1.5 غنی شده 500 گرمی زر
لازانیا پیش پخت جعبه مقوایی 300 گرمی زر

۳۱۰٬۰۰۰ ريال

لازانیا پیش پخت جعبه مقوایی 300 گرمی زر
ماکارونی پیکولی سبزیجات 500 گرمی  زر

۲۵۳٬۰۰۰ ريال

۲۷۵٬۰۰۰

8%

ماکارونی پیکولی سبزیجات 500 گرمی زر
ماکارونی فرمی فتوچینی آشیانه ای 300 گرمی زر

۱۹۵٬۰۰۰ ريال

ماکارونی فرمی فتوچینی آشیانه ای 300 گرمی زر
رشته آشی سنتی استاندارد 400 گرمی ترخینه

۲۶۳٬۵۶۰ ريال

۲۹۹٬۵۰۰

12%

رشته آشی سنتی استاندارد 400 گرمی ترخینه
اسپاگتی 1.5 سبوس دار 700 گرمی زر

۲۲۰٬۸۰۰ ريال

۲۴۰٬۰۰۰

8%

اسپاگتی 1.5 سبوس دار 700 گرمی زر
اسپاگتی 1.5 رشته ای 700 گرمی زر

۲۴۰٬۰۰۰ ريال

اسپاگتی 1.5 رشته ای 700 گرمی زر
اسپاگتی 1.4 رشته ای 700 گرمی مانا

۲۴۰٬۰۰۰ ريال

اسپاگتی 1.4 رشته ای 700 گرمی مانا
اسپاگتی 1.4رشته ای 500 گرمی مانا

۱۷۰٬۰۰۰ ريال

اسپاگتی 1.4رشته ای 500 گرمی مانا
اسپاگتی 1.6 رشته ای 700 گرمی مانا

۲۴۰٬۰۰۰ ريال

اسپاگتی 1.6 رشته ای 700 گرمی مانا
ماکارونی فرمی ورمیشل200 گرمی انسی

۱۹۸٬۰۰۰ ريال

ماکارونی فرمی ورمیشل200 گرمی انسی
رشته آشی ویژه 500 گرمی انسی

۴۸۰٬۰۰۰ ريال

رشته آشی ویژه 500 گرمی انسی