نجات الهی افق کوروش تهران

افق کوروش | نجات الهی افق کوروش تهران

ماکارونی فرمی شلز500 گرمی زر

۱۹۸٬۰۰۰ ريال

ماکارونی فرمی شلز500 گرمی زر
اسپاگتی 1.5 رشته ای 700 گرمی زر

۲۴۰٬۰۰۰ ريال

اسپاگتی 1.5 رشته ای 700 گرمی زر
اسپاگتی 1.4رشته ای 500 گرمی مانا

۱۴۹٬۰۰۰ ريال

۱۷۰٬۰۰۰

12%

اسپاگتی 1.4رشته ای 500 گرمی مانا
ماکارونی پیگولی 500 گرمی زر

۱۶۸٬۰۰۰ ريال

۱۹۸٬۰۰۰

15%

ماکارونی پیگولی 500 گرمی زر
اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی زر

۲۰۴٬۰۰۰ ريال

۲۴۰٬۰۰۰

15%

اسپاگتی 1.2 رشته ای 700 گرمی زر
ماکارونی 1.2 رشته ای 700 گرمی جهان

۲۴۰٬۰۰۰ ريال

ماکارونی 1.2 رشته ای 700 گرمی جهان
اسپاگتی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر

۱۷۰٬۰۰۰ ريال

اسپاگتی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر
اسپاگتی 1.4 رشته ای 700 گرمی مانا

۲۴۰٬۰۰۰ ريال

اسپاگتی 1.4 رشته ای 700 گرمی مانا
فرمی مته ای سبزیجات 500 گرمی مانا

۳۰۰٬۷۰۰ ريال

فرمی مته ای سبزیجات 500 گرمی مانا
ماکارونی فرمی بریده 500 گرمی مانا

۱۹۸٬۰۰۰ ريال

ماکارونی فرمی بریده 500 گرمی مانا
بلوار کشاورز اکالا تهران

اُمارکت | بلوار کشاورز اکالا تهران

ماکارونی 1.5 رشته ای 500 گرمی زر

۱۵۸٬۱۰۰ ريال

۱۷۰٬۰۰۰

7%

ماکارونی 1.5 رشته ای 500 گرمی زر
اسپاگتی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر

۱۵۸٬۱۰۰ ريال

۱۷۰٬۰۰۰

7%

اسپاگتی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر
اسپاگتی 1.5 رشته ای 700 گرمی زر

۲۲۳٬۲۰۰ ريال

۲۴۰٬۰۰۰

7%

اسپاگتی 1.5 رشته ای 700 گرمی زر
ماکارونی 1.7 رشته ای 500 گرمی

۱۷۰٬۰۰۰ ريال

ماکارونی 1.7 رشته ای 500 گرمی
ماکارونی 2.5 رشته ای 500 گرمی زر

۱۵۸٬۱۰۰ ريال

۱۷۰٬۰۰۰

7%

ماکارونی 2.5 رشته ای 500 گرمی زر
ماکارونی فرمی پنه ریگاتی 500 گرمی زر

۱۸۴٬۱۴۰ ريال

۱۹۸٬۰۰۰

7%

ماکارونی فرمی پنه ریگاتی 500 گرمی زر
اسپاگتی 1.5 رشته ای 900 گرمی زر

۲۸۸٬۳۰۰ ريال

۳۱۰٬۰۰۰

7%

اسپاگتی 1.5 رشته ای 900 گرمی زر
اسپاگتی 1.7 رشته ای 700 گرمی زر

۲۲۳٬۲۰۰ ريال

۲۴۰٬۰۰۰

7%

اسپاگتی 1.7 رشته ای 700 گرمی زر
رشته آشی 400 گرمی زر

۱۹۵٬۰۰۰ ريال

رشته آشی 400 گرمی زر
ماکارونی فرمی سوپی آشیانه ای 300 گرمی زر

۱۶۲٬۷۵۰ ريال

۱۷۵٬۰۰۰

7%

ماکارونی فرمی سوپی آشیانه ای 300 گرمی زر
اکالا بیزینس

اُبیزینس | اکالا بیزینس

اسپاگتی 1.7 رشته ای 700 گرمی زر

۲۲۳٬۲۰۰ ريال

۲۴۰٬۰۰۰

7%

اسپاگتی 1.7 رشته ای 700 گرمی زر
اسپاگتی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر

۱۵۸٬۱۰۰ ريال

۱۷۰٬۰۰۰

7%

اسپاگتی 1.2 رشته ای 500 گرمی زر
ماکارونی 1.7 رشته ای 500 گرمی

۱۵۸٬۱۰۰ ريال

۱۷۰٬۰۰۰

7%

ماکارونی 1.7 رشته ای 500 گرمی
ماکارونی 1.5 رشته ای 500 گرمی زر

۱۵۸٬۱۰۰ ريال

۱۷۰٬۰۰۰

7%

ماکارونی 1.5 رشته ای 500 گرمی زر
ماکارونی 2.5 رشته ای 500 گرمی زر

۱۵۸٬۱۰۰ ريال

۱۷۰٬۰۰۰

7%

ماکارونی 2.5 رشته ای 500 گرمی زر
پاستا فرمی مته ای 500 گرمی زر

۱۸۴٬۱۴۰ ريال

۱۹۸٬۰۰۰

7%

پاستا فرمی مته ای 500 گرمی زر
اسپاگتی 1.5 رشته ای 700 گرمی زر

۲۲۳٬۲۰۰ ريال

۲۴۰٬۰۰۰

7%

اسپاگتی 1.5 رشته ای 700 گرمی زر
ماکارونی پیکولی سبزیجات 500 گرمی  زر

۲۵۵٬۷۵۰ ريال

۲۷۵٬۰۰۰

7%

ماکارونی پیکولی سبزیجات 500 گرمی زر
اسپاگتی 1.5 سبوس دار 700 گرمی زر

۲۲۳٬۲۰۰ ريال

۲۴۰٬۰۰۰

7%

اسپاگتی 1.5 سبوس دار 700 گرمی زر
ماکارونی فرمی پنه ریگاتی 500 گرمی زر

۱۸۴٬۱۴۰ ريال

۱۹۸٬۰۰۰

7%

ماکارونی فرمی پنه ریگاتی 500 گرمی زر