نجات الهی افق کوروش تهران

افق کوروش | نجات الهی افق کوروش تهران

لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی مادلین

۷۹۹٬۰۰۰ ريال

لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی مادلین
پروتئین سویا ریزه دانه 200 گرمی آوین

۴۳٬۰۰۰ ريال

پروتئین سویا ریزه دانه 200 گرمی آوین
لوبیا چیتی 900 گرمی سبزدانه

۷۶۴٬۰۰۰ ريال

۹۵۵٬۰۰۰

20%

لوبیا چیتی 900 گرمی سبزدانه
لوبیا چیتی ایرانی بسته سلفونی 900 گرمی فامیلا

۹۵۹٬۰۰۰ ريال

لوبیا چیتی ایرانی بسته سلفونی 900 گرمی فامیلا
نخود 900 گرمی فامیلا

۷۹۹٬۰۰۰ ريال

نخود 900 گرمی فامیلا
ماش بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۵۵۵٬۹۵۹ ريال

ماش بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
لپه بسته سلفونی 900 گرمی مادلین

۵۸۹٬۰۰۰ ريال

لپه بسته سلفونی 900 گرمی مادلین
نخود بسته سلفونی 900 گرمی مادلین

۶۹۹٬۰۰۰ ريال

نخود بسته سلفونی 900 گرمی مادلین
مخلوط نخود و لوبیا بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۶۸۹٬۰۰۰ ريال

مخلوط نخود و لوبیا بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
عدس بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۳۹٬۰۰۰ ريال

عدس بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
بلوار کشاورز اکالا تهران

اُمارکت | بلوار کشاورز اکالا تهران

سویا پروتئین ریز دانه 250 گرمی سبحان

۱۰۴٬۰۰۰ ريال

سویا پروتئین ریز دانه 250 گرمی سبحان
لپه بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۶۶۹٬۰۰۰ ريال

لپه بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
عدس بسته سلفونی 900 گرمی گلیران

۷۳۷٬۹۱۰ ريال

۹۱۱٬۰۰۰

19%

عدس بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
سویا280گرمی کرالیچین

۲۴۴٬۸۵۰ ريال

۲۹۵٬۰۰۰

17%

سویا280گرمی کرالیچین
دال عدس 800 گرمی کرالیچین

۶۳۴٬۹۵۰ ريال

۷۶۵٬۰۰۰

17%

دال عدس 800 گرمی کرالیچین
لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۸۳۶٬۰۷۰ ريال

۸۹۹٬۰۰۰

7%

لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
لوبیا قرمز بسته سلفونی 900 گرمی مادلین

۵۹۹٬۰۰۰ ريال

لوبیا قرمز بسته سلفونی 900 گرمی مادلین
لوبیا سفید بسته سلفونی 900 گرمی گلیران

۶۳۹٬۲۰۰ ريال

۶۸۰٬۰۰۰

6%

لوبیا سفید بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
لپه پت 1000گرمی دلپذیر

۸۸۵٬۰۰۰ ريال

لپه پت 1000گرمی دلپذیر
عدس بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۳۹٬۰۰۰ ريال

عدس بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
اکالا بیزینس

اُبیزینس | اکالا بیزینس

سویا پروتئین ریز دانه 250 گرمی سبحان

۱۰۴٬۰۰۰ ريال

سویا پروتئین ریز دانه 250 گرمی سبحان
 لوبیا قرمز 900 گرمی برفود

۶۵۶٬۱۰۰ ريال

۷۲۹٬۰۰۰

10%

لوبیا قرمز 900 گرمی برفود
نخود و لوبیا 800 گرمی کرالیچین

۶۲۵٬۵۰۰ ريال

۶۹۵٬۰۰۰

10%

نخود و لوبیا 800 گرمی کرالیچین
لوبیا قرمز بسته سلفونی 900 گرمی  گلیران

۶۸۳٬۷۰۰ ريال

۷۹۵٬۰۰۰

14%

لوبیا قرمز بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
نخود 900 گرمی گلزار

۵۶۲٬۴۰۰ ريال

۷۶۰٬۰۰۰

26%

نخود 900 گرمی گلزار
عدس ریز بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۶۵۰٬۳۲۰ ريال

۷۳۹٬۰۰۰

12%

عدس ریز بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۹۱٬۱۲۰ ريال

۸۹۹٬۰۰۰

12%

لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
عدس بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۶۵۰٬۳۲۰ ريال

۷۳۹٬۰۰۰

12%

عدس بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
لپه بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۵۸۸٬۷۲۰ ريال

۶۶۹٬۰۰۰

12%

لپه بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
عدس 900 گرمی فامیلا

۶۶۷٬۹۲۰ ريال

۷۵۹٬۰۰۰

12%

عدس 900 گرمی فامیلا