فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی مادلین

۷۹۱٬۰۰۰ ريال

۷۹۹٬۰۰۰

1%

لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی مادلین
لوبیا چشم بلبلی بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۵۱٬۰۰۰ ريال

۷۵۹٬۰۰۰

1%

لوبیا چشم بلبلی بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
لپه استند آپ 900 گرمی گلستان

۵۹۵٬۱۳۰ ريال

۶۹۹٬۰۰۰

15%

لپه استند آپ 900 گرمی گلستان
لوبیا سفید 900 گرمی فامیلا

۷۴۱٬۰۰۰ ريال

۷۴۹٬۰۰۰

1%

لوبیا سفید 900 گرمی فامیلا
نخود بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۷۱٬۰۰۰ ريال

۷۷۹٬۰۰۰

1%

نخود بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
لوبیا سفید بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۲۱٬۰۰۰ ريال

۷۲۹٬۰۰۰

1%

لوبیا سفید بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
عدس 900 گرمی سبزدانه

۷۸۷٬۰۰۰ ريال

۷۹۵٬۰۰۰

1%

عدس 900 گرمی سبزدانه
لوبیا قرمز جگری 900 گرمی سبزدانه

۶۷۷٬۰۰۰ ريال

۶۸۵٬۰۰۰

1%

لوبیا قرمز جگری 900 گرمی سبزدانه
ماش بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۶۹۱٬۰۰۰ ريال

۶۹۹٬۰۰۰

1%

ماش بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
لوبیا قرمز 800 گرمی فردینه

۴۹۰٬۰۰۰ ريال

۶۹۹٬۰۰۰

30%

لوبیا قرمز 800 گرمی فردینه
جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

لوبیا قرمز 800 گرمی فردینه

۴۹۰٬۰۰۰ ريال

۶۹۹٬۰۰۰

30%

لوبیا قرمز 800 گرمی فردینه
لوبیا چیتی 900 گرمی سبزدانه

۹۴۵٬۰۰۰ ريال

۹۵۵٬۰۰۰

1%

لوبیا چیتی 900 گرمی سبزدانه
لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی مادلین

۷۹۱٬۰۰۰ ريال

۷۹۹٬۰۰۰

1%

لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی مادلین
عدس ریز بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۳۱٬۰۰۰ ريال

۷۳۹٬۰۰۰

1%

عدس ریز بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
عدس 900 گرمی سبزدانه

۷۸۷٬۰۰۰ ريال

۷۹۵٬۰۰۰

1%

عدس 900 گرمی سبزدانه
عدس بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۳۱٬۰۰۰ ريال

۷۳۹٬۰۰۰

1%

عدس بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
لوبیا قرمز جگری 900 گرمی سبزدانه

۶۷۷٬۰۰۰ ريال

۶۸۵٬۰۰۰

1%

لوبیا قرمز جگری 900 گرمی سبزدانه
لپه بسته سلفونی 900 گرمی مادلین

۵۸۳٬۰۰۰ ريال

۵۸۹٬۰۰۰

1%

لپه بسته سلفونی 900 گرمی مادلین
لوبیا سفید 900 گرمی فامیلا

۷۴۱٬۰۰۰ ريال

۷۴۹٬۰۰۰

1%

لوبیا سفید 900 گرمی فامیلا
نخود 900 گرمی فامیلا

۷۹۱٬۰۰۰ ريال

۷۹۹٬۰۰۰

1%

نخود 900 گرمی فامیلا
اُمارکت بلوار کشاورز تهران

اُمارکت بلوار کشاورز تهران

سویا پروتئین ریز دانه 250 گرمی سبحان

۱۰۴٬۰۰۰ ريال

سویا پروتئین ریز دانه 250 گرمی سبحان
لپه تبریزی 900 گرمی برفود

۷۰۹٬۰۰۰ ريال

لپه تبریزی 900 گرمی برفود
لپه بسته سلفونی 900 گرمی مادلین

۵۸۹٬۰۰۰ ريال

لپه بسته سلفونی 900 گرمی مادلین
لوبیاچیتی 900 گرمی گلزار

۱٬۰۵۰٬۰۰۰ ريال

لوبیاچیتی 900 گرمی گلزار
عدس بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۷۳۹٬۰۰۰ ريال

عدس بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
عدس پت 1000گرمی دلپذیر

۸۵۰٬۰۰۰ ريال

عدس پت 1000گرمی دلپذیر
لوبیا چیتی ایرانی بسته سلفونی 900 گرمی فامیلا

۹۵۹٬۰۰۰ ريال

لوبیا چیتی ایرانی بسته سلفونی 900 گرمی فامیلا
سویا پروتئین بسته سلفونی 250 گرمی گلیران

۲۵۰٬۰۰۰ ريال

سویا پروتئین بسته سلفونی 250 گرمی گلیران
لپه استند آپ 900 گرمی گلستان

۶۹۹٬۰۰۰ ريال

لپه استند آپ 900 گرمی گلستان
لوبیا چیتی 800 گرمی کرالیچین

۹۲۵٬۰۰۰ ريال

لوبیا چیتی 800 گرمی کرالیچین
اُبیزینس

اُبیزینس

سویا پروتئین ریز دانه 250 گرمی سبحان

۱۰۴٬۰۰۰ ريال

سویا پروتئین ریز دانه 250 گرمی سبحان
عدس ریز بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۶۵۰٬۳۲۰ ريال

۷۳۹٬۰۰۰

12%

عدس ریز بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
لوبیا قرمز بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۵۸۸٬۷۲۰ ريال

۶۶۹٬۰۰۰

12%

لوبیا قرمز بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
سویا 200گرمی 125

۱۳۴٬۸۵۰ ريال

۱۵۵٬۰۰۰

13%

سویا 200گرمی 125
سویا ریزدانه 250 گرمی گلستان

۱۹۹٬۰۰۰ ريال

سویا ریزدانه 250 گرمی گلستان
 لوبیا قرمز 900 گرمی برفود

۶۵۶٬۱۰۰ ريال

۷۲۹٬۰۰۰

10%

لوبیا قرمز 900 گرمی برفود
عدس 900 گرمی گلزار

۷۱۲٬۵۰۰ ريال

۹۵۰٬۰۰۰

25%

عدس 900 گرمی گلزار
نخود و لوبیا 800 گرمی کرالیچین

۶۲۵٬۵۰۰ ريال

۶۹۵٬۰۰۰

10%

نخود و لوبیا 800 گرمی کرالیچین
سویا پروتئین بسته سلفونی 250 گرمی گلیران

۲۱۵٬۰۰۰ ريال

۲۵۰٬۰۰۰

14%

سویا پروتئین بسته سلفونی 250 گرمی گلیران
لوبیا سفید بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۶۵۶٬۱۰۰ ريال

۷۲۹٬۰۰۰

10%

لوبیا سفید بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه