ماهی

فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

فیله ماهی تیلاپیا بی تیغ 600 گرمی خلیج فارس نوین

۲٬۵۹۳٬۰۰۰ ريال

۲٬۷۶۰٬۰۰۰

6%

فیله ماهی تیلاپیا بی تیغ 600 گرمی خلیج فارس نوین
استیک ماهی آزاد پرورشی 600 گرمی خلیج فارس نوین

۱٬۳۳۵٬۰۰۰ ريال

۱٬۵۷۰٬۰۰۰

15%

استیک ماهی آزاد پرورشی 600 گرمی خلیج فارس نوین
فیله قزل آلا گوشت صورتی منجمد 400 گرمی نیک شف

۱٬۷۸۵٬۰۰۰ ريال

۲٬۱۰۰٬۰۰۰

15%

فیله قزل آلا گوشت صورتی منجمد 400 گرمی نیک شف
فیله ماهی سی بس منجمد 450 گرمی ایناس

ناموجود

فیله ماهی سی بس منجمد 450 گرمی ایناس
استیک قزل سالمون 500 گرمی شارین

ناموجود

استیک قزل سالمون 500 گرمی شارین
استیک ماهی شیر 700گرمی خلیج فارس نوین

ناموجود

استیک ماهی شیر 700گرمی خلیج فارس نوین
فیله هوکی 700گرمی خلیج فارس نوین

ناموجود

فیله هوکی 700گرمی خلیج فارس نوین
فیله ماهی حسون بدون پوست 400 گرمی کیمبال

ناموجود

فیله ماهی حسون بدون پوست 400 گرمی کیمبال
فیله قزل آلا 400 گرمی کیمبال

ناموجود

فیله قزل آلا 400 گرمی کیمبال
فیله قزل الای سالمون 500گرمی خلیج فارس نوین

ناموجود

فیله قزل الای سالمون 500گرمی خلیج فارس نوین
جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

استیک قزل سالمون 500 گرمی شارین

۱٬۸۲۳٬۰۰۰ ريال

۲٬۰۲۶٬۰۰۰

10%

استیک قزل سالمون 500 گرمی شارین
فیله ماهی تیلاپیا بی تیغ 600 گرمی خلیج فارس نوین

۲٬۵۹۳٬۰۰۰ ريال

۲٬۷۶۰٬۰۰۰

6%

فیله ماهی تیلاپیا بی تیغ 600 گرمی خلیج فارس نوین
فیله قزل آلا گوشت صورتی منجمد 400 گرمی نیک شف

۱٬۷۸۵٬۰۰۰ ريال

۲٬۱۰۰٬۰۰۰

15%

فیله قزل آلا گوشت صورتی منجمد 400 گرمی نیک شف
فیله قزل الای سالمون 500گرمی خلیج فارس نوین

ناموجود

فیله قزل الای سالمون 500گرمی خلیج فارس نوین
فیله قزل آلا 400 گرمی کیمبال

ناموجود

فیله قزل آلا 400 گرمی کیمبال
فیله ماهی حسون بدون پوست 400 گرمی کیمبال

ناموجود

فیله ماهی حسون بدون پوست 400 گرمی کیمبال
فیله ماهی سی بس منجمد 450 گرمی ایناس

ناموجود

فیله ماهی سی بس منجمد 450 گرمی ایناس
فیله هوکی 700گرمی خلیج فارس نوین

ناموجود

فیله هوکی 700گرمی خلیج فارس نوین
استیک ماهی شیر 700گرمی خلیج فارس نوین

ناموجود

استیک ماهی شیر 700گرمی خلیج فارس نوین
فیله ماهی شور 700گرمی خلیج فارس نوین

ناموجود

فیله ماهی شور 700گرمی خلیج فارس نوین
اُمارکت بلوار کشاورز تهران

اُمارکت بلوار کشاورز تهران

ماهی قزل آلا شکم خالی منجمد 1 کیلویی مهیا

۲٬۴۹۱٬۰۰۰ ريال

ماهی قزل آلا شکم خالی منجمد 1 کیلویی مهیا
استیک قزل سالمون 500 گرمی شارین

۲٬۰۲۶٬۰۰۰ ريال

استیک قزل سالمون 500 گرمی شارین
فیله ماهی بدون پوست حسون 700 گرمی شارین

۱٬۲۲۱٬۰۰۰ ريال

فیله ماهی بدون پوست حسون 700 گرمی شارین
فیله ماهی سی بس منجمد 450 گرمی ایناس

ناموجود

فیله ماهی سی بس منجمد 450 گرمی ایناس
فیله ماهی دودی آماده به مصرف 200 گرمی ایناس

ناموجود

فیله ماهی دودی آماده به مصرف 200 گرمی ایناس
ماهی آزاد تازه شکم خالی 1 کیلویی مهیاپروتئین

ناموجود

ماهی آزاد تازه شکم خالی 1 کیلویی مهیاپروتئین
فیله ماهی حسون بدون پوست 400 گرمی کیمبال

ناموجود

فیله ماهی حسون بدون پوست 400 گرمی کیمبال
فیله قزل آلا 400 گرمی کیمبال

ناموجود

فیله قزل آلا 400 گرمی کیمبال
ماهی قزل آلا تازه شکم خالی 1کیلویی مهیا‌ پروتئین

ناموجود

ماهی قزل آلا تازه شکم خالی 1کیلویی مهیا‌ پروتئین
فیله ماهی شوریده 400 گرمی کیمبال

ناموجود

فیله ماهی شوریده 400 گرمی کیمبال