جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

جمالزاده شمالی افق کوروش تهران

نشاسته گل سلفونی 50گرمی گلها

۹۶٬۹۰۰ ريال

۹۸٬۰۰۰

1%

نشاسته گل سلفونی 50گرمی گلها
بلغور جو 900 گرمی گلستان

۳۴۳٬۰۰۰ ريال

۴۲۹٬۰۰۰

20%

بلغور جو 900 گرمی گلستان
بلغور گندم 900 گرمی گلستان

۳۰۵٬۱۵۰ ريال

۳۵۹٬۰۰۰

15%

بلغور گندم 900 گرمی گلستان
جو پرک بسته سلفونی 400 گرمی آذوقه

۲۱۷٬۰۰۰ ريال

۲۱۹٬۰۰۰

1%

جو پرک بسته سلفونی 400 گرمی آذوقه
گندم پوست کنده بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۳۴۵٬۰۰۰ ريال

۳۴۹٬۰۰۰

1%

گندم پوست کنده بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
بلغور جو بسته سلفونی 800 گرمی آذوقه

۳۵۵٬۰۰۰ ريال

۳۵۹٬۰۰۰

1%

بلغور جو بسته سلفونی 800 گرمی آذوقه
ذرت سلفون 300 گرمی خشکپاک

۴۱۵٬۰۰۰ ريال

۴۲۰٬۰۰۰

1%

ذرت سلفون 300 گرمی خشکپاک
گندم پوست کنده 900 گرمی گلستان

۲۹۷٬۰۷۵ ريال

۳۴۹٬۵۰۰

15%

گندم پوست کنده 900 گرمی گلستان
جو پوست کنده 900 گرمی گلستان

۳۷۵٬۰۰۰ ريال

۴۶۹٬۰۰۰

20%

جو پوست کنده 900 گرمی گلستان
جو پرک 400 گرمی گلستان

۱۸۶٬۱۵۰ ريال

۲۱۹٬۰۰۰

15%

جو پرک 400 گرمی گلستان
فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

فرانچایز مطهری افق کوروش تهران

بلغور جو بسته سلفونی 800 گرمی آذوقه

۳۵۵٬۰۰۰ ريال

۳۵۹٬۰۰۰

1%

بلغور جو بسته سلفونی 800 گرمی آذوقه
بلغور گندم 900 گرمی گلستان

۳۰۵٬۱۵۰ ريال

۳۵۹٬۰۰۰

15%

بلغور گندم 900 گرمی گلستان
گندم پوست کنده 900 گرمی گلستان

۲۹۷٬۰۷۵ ريال

۳۴۹٬۵۰۰

15%

گندم پوست کنده 900 گرمی گلستان
جو پرک بسته سلفونی 400 گرمی آذوقه

۲۱۷٬۰۰۰ ريال

۲۱۹٬۰۰۰

1%

جو پرک بسته سلفونی 400 گرمی آذوقه
جو پوست کنده 900 گرمی گلستان

۳۷۵٬۰۰۰ ريال

۴۶۹٬۰۰۰

20%

جو پوست کنده 900 گرمی گلستان
جو پرک 400 گرمی گلستان

۱۸۶٬۱۵۰ ريال

۲۱۹٬۰۰۰

15%

جو پرک 400 گرمی گلستان
بلغور جو 900 گرمی گلستان

۳۴۳٬۰۰۰ ريال

۴۲۹٬۰۰۰

20%

بلغور جو 900 گرمی گلستان
ذرت سلفون 300 گرمی خشکپاک

۴۱۵٬۰۰۰ ريال

۴۲۰٬۰۰۰

1%

ذرت سلفون 300 گرمی خشکپاک
جو پوست کنده بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۳۵۵٬۰۰۰ ريال

۳۵۹٬۰۰۰

1%

جو پوست کنده بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
پک اوتمیل (جو پرک + شیر)

۲۸۳٬۹۷۵ ريال

۳۰۹٬۰۰۰

8%

پک اوتمیل (جو پرک + شیر)
اُمارکت بلوار کشاورز تهران

اُمارکت بلوار کشاورز تهران

بلغور گندم 900 گرمی گلزار

۳۶۰٬۵۲۸ ريال

بلغور گندم 900 گرمی گلزار
ذرت سلفون 300 گرمی خشکپاک

۳۶۵٬۴۰۰ ريال

۴۲۰٬۰۰۰

13%

ذرت سلفون 300 گرمی خشکپاک
نشاسته 200 گرمی گلستان

۲۷۹٬۰۰۰ ريال

نشاسته 200 گرمی گلستان
گندم پوست کنده 900 گرمی گلزار

۳۶۰٬۵۲۸ ريال

گندم پوست کنده 900 گرمی گلزار
گندم پوست کنده بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۳۴۹٬۰۰۰ ريال

گندم پوست کنده بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
جو پوست کنده بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۳۵۹٬۰۰۰ ريال

جو پوست کنده بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
جو پرک 200 گرمی آماده لذیذ

۱۹۵٬۰۰۰ ريال

جو پرک 200 گرمی آماده لذیذ
گندم پرک 450 گرمی گلزار

۲۸۵٬۹۳۰ ريال

گندم پرک 450 گرمی گلزار
میان وعده جودوسر با تکه شکلات و پسته 294گرمی آذوقه

۴۴۱٬۲۱۲ ريال

میان وعده جودوسر با تکه شکلات و پسته 294گرمی آذوقه
جو پرک بسته سلفونی 400 گرمی آذوقه

۲۱۹٬۰۰۰ ريال

جو پرک بسته سلفونی 400 گرمی آذوقه
اُبیزینس

اُبیزینس

بلغور جو 900 گرمی گلزار

۲۷۰٬۳۹۶ ريال

۳۶۰٬۵۲۸

25%

بلغور جو 900 گرمی گلزار
جو پرک  450 گرمی گلزار

۲۱۴٬۴۴۸ ريال

۲۸۵٬۹۳۰

25%

جو پرک 450 گرمی گلزار
گندم پوست کنده 900 گرمی گلزار

۲۷۰٬۳۹۶ ريال

۳۶۰٬۵۲۸

25%

گندم پوست کنده 900 گرمی گلزار
جو دو سر پرک شده 200 گرمی پنگوین

۳۱۶٬۸۰۰ ريال

۳۶۰٬۰۰۰

12%

جو دو سر پرک شده 200 گرمی پنگوین
جو دو سر پوست کنده 900 گرمی گلزار

۴۳۸٬۲۲۵ ريال

۵۸۴٬۳۰۰

25%

جو دو سر پوست کنده 900 گرمی گلزار
بلغور گندم 900 گرمی گلزار

۲۷۰٬۳۹۶ ريال

۳۶۰٬۵۲۸

25%

بلغور گندم 900 گرمی گلزار
جو پوست کنده بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۳۱۵٬۹۲۰ ريال

۳۵۹٬۰۰۰

12%

جو پوست کنده بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
بلغور جو بسته سلفونی 800 گرمی آذوقه

۳۱۵٬۹۲۰ ريال

۳۵۹٬۰۰۰

12%

بلغور جو بسته سلفونی 800 گرمی آذوقه
گندم پوست کنده بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه

۳۰۷٬۱۲۰ ريال

۳۴۹٬۰۰۰

12%

گندم پوست کنده بسته سلفونی 900 گرمی آذوقه
گندم پرک 450 گرمی گلزار

۲۱۴٬۴۴۸ ريال

۲۸۵٬۹۳۰

25%

گندم پرک 450 گرمی گلزار