79 کالا

کنسرو ذرت شیرین 380 گرمی مکنزی

۳۵۰٬۰۰۰ ريال

کنسرو ذرت شیرین 380 گرمی مکنزی
کنسرو نخود فرنگی آسان باز شو  380گرمی اصالت

۳۹۹٬۵۰۰ ريال

کنسرو نخود فرنگی آسان باز شو 380گرمی اصالت
کنسرو بادمجان 410 گرمی دلپذیر

۲۷۰٬۰۰۰ ريال

کنسرو بادمجان 410 گرمی دلپذیر
کنسرو لوبیا در سس چیلی 390 گرمی بهروز

۲۲۹٬۵۰۰ ريال

۲۵۵٬۰۰۰

10%

کنسرو لوبیا در سس چیلی 390 گرمی بهروز
کنسرو ذرت 400 گرمی فامیلا

۲۹۹٬۰۰۰ ريال

کنسرو ذرت 400 گرمی فامیلا
کنسرو سبزی قورمه سرخ شده 480 گرمی برتر

۷۷۸٬۸۰۰ ريال

کنسرو سبزی قورمه سرخ شده 480 گرمی برتر
کنسرو سس ماکارونی با سویا آسان بازشو380گرمی اصالت

۳۳۵٬۴۰۰ ريال

۳۹۰٬۰۰۰

14%

کنسرو سس ماکارونی با سویا آسان بازشو380گرمی اصالت
کنسرو ذرت 380 گرمی اویلا

۲۹۹٬۰۰۰ ريال

کنسرو ذرت 380 گرمی اویلا
کنسرو لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی 400 گرمی اویلا

۲۵۹٬۰۰۰ ريال

کنسرو لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی 400 گرمی اویلا
کنسرو لوبیا با سس گوجه فرنگی 420 گرمی دلپذیر

۲۵۰٬۰۰۰ ريال

کنسرو لوبیا با سس گوجه فرنگی 420 گرمی دلپذیر
کنسرو لوبیا و قارچ 420 گرمی دلپذیر

۳۱۰٬۰۰۰ ريال

کنسرو لوبیا و قارچ 420 گرمی دلپذیر
کنسرو خوراک بادمجان قوطی415گرمی یک و یک

۲۹۹٬۵۰۰ ريال

کنسرو خوراک بادمجان قوطی415گرمی یک و یک
کنسرو ذرت 400 گرمی دلوسه

۳۲۸٬۱۰۰ ريال

۳۸۶٬۰۰۰

15%

کنسرو ذرت 400 گرمی دلوسه
کنسرو لوبیا درب کلیدی 380 گرمی اصالت

۲۷۹٬۰۰۰ ريال

کنسرو لوبیا درب کلیدی 380 گرمی اصالت
کنسرو ذرت شیرین 380 گرمی خوشبخت

۳۰۱٬۰۰۰ ريال

۳۵۰٬۰۰۰

14%

کنسرو ذرت شیرین 380 گرمی خوشبخت
کنسرو مخلوط سبزیجات 400 گرمی دلوسه

۳۲۵٬۰۰۰ ريال

کنسرو مخلوط سبزیجات 400 گرمی دلوسه
کنسرو کرفس سرخ شده 480 گرمی برتر

۴۳۹٬۰۰۰ ريال

کنسرو کرفس سرخ شده 480 گرمی برتر
کنسرو لوبیا چیتی 390 گرمی بهروز

۲۴۰٬۰۰۰ ريال

کنسرو لوبیا چیتی 390 گرمی بهروز
کنسرو ذرت شیرین 380 گرمی بهروز

۳۲۲٬۵۰۰ ريال

۳۷۵٬۰۰۰

14%

کنسرو ذرت شیرین 380 گرمی بهروز
کنسرو لوبیاچیتی با سس 430گرم  یک و یک

۲۷۰٬۰۰۰ ريال

کنسرو لوبیاچیتی با سس 430گرم یک و یک
کنسرو خوراک بادمجان 380 گرمی مکنزی

۲۷۵٬۰۰۰ ريال

کنسرو خوراک بادمجان 380 گرمی مکنزی
کنسرو نخود سبز 380 گرمی مکنزی

۳۰۰٬۰۰۰ ريال

کنسرو نخود سبز 380 گرمی مکنزی
کنسرو نخود فرنگی 400 گرمی اویلا

۲۵۹٬۰۰۰ ريال

کنسرو نخود فرنگی 400 گرمی اویلا
کنسرو نخود فرنگی 400 گرمی فامیلا

۲۵۹٬۰۰۰ ريال

کنسرو نخود فرنگی 400 گرمی فامیلا
کنسرو خوراک بادمجان 420 گرمی برتر

۳۳۹٬۶۰۰ ريال

کنسرو خوراک بادمجان 420 گرمی برتر
کنسرو نخود فرنگی 380گرمی بهروز

۳۳۵٬۰۰۰ ريال

کنسرو نخود فرنگی 380گرمی بهروز
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 380 گرم خوشبخت

۲۹۵٬۰۰۰ ريال

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 380 گرم خوشبخت
کنسرو لوبیا چیتی 380 گرم مکنزی

۲۷۵٬۰۰۰ ريال

کنسرو لوبیا چیتی 380 گرم مکنزی
کنسرو خوراک بادمجان 380 گرمی خوشبخت

۲۴۷٬۵۰۰ ريال

۲۷۵٬۰۰۰

10%

کنسرو خوراک بادمجان 380 گرمی خوشبخت
کنسرو خوراک بادمجان 400 گرمی دلوسه

۲۵۴٬۰۰۰ ريال

کنسرو خوراک بادمجان 400 گرمی دلوسه
کنسرو بادمجان آسان باز شو380 گرمی اصالت

۲۳۵٬۰۰۰ ريال

کنسرو بادمجان آسان باز شو380 گرمی اصالت
کنسرو مخلوط سبزیجات آسان بازشو  380 گرمی اصالت

۳۰۰٬۰۰۰ ريال

کنسرو مخلوط سبزیجات آسان بازشو 380 گرمی اصالت