12 کالا

سس  شیشه ای فلفل تند 420 گرمی اصالت

۲۵۳٬۷۰۰ ريال

۲۹۵٬۰۰۰

14%

سس شیشه ای فلفل تند 420 گرمی اصالت
سس فلفل قرمز 88 گرمی گلوریا

۱۹۸٬۰۰۰ ريال

۲۲۰٬۰۰۰

10%

سس فلفل قرمز 88 گرمی گلوریا
سس فلفل سبز 200 گرمی اصالت

۱۴۵٬۳۴۰ ريال

۱۶۹٬۰۰۰

14%

سس فلفل سبز 200 گرمی اصالت
سس شیشه ای فلفل تند 80 گرمی اصالت

۱۱۹٬۵۴۰ ريال

۱۳۹٬۰۰۰

14%

سس شیشه ای فلفل تند 80 گرمی اصالت
سس فلفل سیر 88 گرمی گلوریا

۲۲۵٬۰۰۰ ريال

۲۵۰٬۰۰۰

10%

سس فلفل سیر 88 گرمی گلوریا
سس فلفل تند 200 گرمی اصالت

۱۴۵٬۳۴۰ ريال

۱۶۹٬۰۰۰

14%

سس فلفل تند 200 گرمی اصالت
سس فلفل سبز 88 گرمی گلوریا

۲۲۰٬۰۰۰ ريال

سس فلفل سبز 88 گرمی گلوریا
سس فلفل قرمز 500 گرمی گلوریا

۴۶۸٬۰۰۰ ريال

۵۲۰٬۰۰۰

10%

سس فلفل قرمز 500 گرمی گلوریا
سس فلفل سبز تند 88 گرمی گلوریا

ناموجود

سس فلفل سبز تند 88 گرمی گلوریا
سس فلفل زرد تند 88 گرمی گلوریا

ناموجود

سس فلفل زرد تند 88 گرمی گلوریا
سس فلفل تند 170 گرمی بهروز

ناموجود

سس فلفل تند 170 گرمی بهروز
سس فلفل قرمز و سیر تند 88 گرمی گلوریا

ناموجود

سس فلفل قرمز و سیر تند 88 گرمی گلوریا