فروشگاه اُکالا

14 کالا

ناگت مرغ 400 گرمی فارسی

ناموجود

ناگت مرغ 400 گرمی فارسی
همبرگر گوشت 500 گرمی فارسی

ناموجود

همبرگر گوشت 500 گرمی فارسی
کالباس مرغ 60درصد 250 گرمی فارسی

ناموجود

کالباس مرغ 60درصد 250 گرمی فارسی
هات داگ 60درصد 500 گرمی فارسی

ناموجود

هات داگ 60درصد 500 گرمی فارسی
فیله گوشت 90درصد 250 گرمی فارسی

ناموجود

فیله گوشت 90درصد 250 گرمی فارسی
هات داگ پنیری 60درصد 500 گرمی فارسی

ناموجود

هات داگ پنیری 60درصد 500 گرمی فارسی
سوپ جو 500 گرمی فارسی

ناموجود

سوپ جو 500 گرمی فارسی
چیکن پاپ کورن 400 گرمی فارسی

ناموجود

چیکن پاپ کورن 400 گرمی فارسی
کالباس فیله مرغ 90درصد 250 گرمی فارسی

ناموجود

کالباس فیله مرغ 90درصد 250 گرمی فارسی
کالباس خشک 60درصد 250 گرمی فارسی

ناموجود

کالباس خشک 60درصد 250 گرمی فارسی
کالباس خشک دودی ممتاز 80درصد 250 گرمی فارسی

ناموجود

کالباس خشک دودی ممتاز 80درصد 250 گرمی فارسی
سوسیس آلمانی 40درصد 1000گرمی فارسی

ناموجود

سوسیس آلمانی 40درصد 1000گرمی فارسی
همبرگر مرغ 500 گرمی فارسی

ناموجود

همبرگر مرغ 500 گرمی فارسی
آش جو 500 گرمی فارسی

ناموجود

آش جو 500 گرمی فارسی